1 Alex long hair.
2 Lily grey hair.
3 Mr Patel brown eyes.
4 Mr Baker short hair.
5 Asha blue eyes.
6 Raj black hair.