Sugerując się długością strzałki wstaw
This, That, These, Those oraz właściwą formę czasownika be, czyli is lub are .
Krótka strzałka oznacza, że osoby lub rzeczy są blisko, długa, że są daleko.

1. John's sister.
2. Andy's aunts.
3. my father's keys.
4. their toys.
5. birds.